Ram raksha stotra lyrics in sanskrit | marathi pdf download free

 

 Ram raksha stotra lyrics in sanskrit, Marathi-


रामरक्षा’ बुधकौशिक (वाल्मिकी) ऋषींनी लिहिलेले आहे. खरेतर ‘रामरक्षा’ हा एक मंत्रच Ram raksha stotra in sanskrit,marathi सुरुवातीला ‘अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य’ सांगितलेले आहे. ‘मंत्र’ म्हणजे एक ध्वनी, एक अक्षर, एक शब्द किंवा शब्दांचा समूह. ज्या वेळी ठराविक लयीत अन् सुरात एखादा मंत्र जपला जातो, त्या वेळी त्या जपातून एक विशिष्ट शक्‍ती निर्माण होते. राम रक्ष स्तोत्र खूप पवित्र मंत्र आहे ते कोणीही वाचने उत्तम असते,
Ram raksha stotra in sanskrit,marathi Both these languages ​​have the same mantra. 

Ram raksha stotra lyrics in sanskrit, marathi
Ram raksha stotra Ram raksha stotra Credits:

Song Title:Ram raksha stotra
Singer:Bhudha Kaushik ( valmiki)
Lyrics:Bhudha Kaushik ( valmiki)
Language:marathi, sanskrit


Ram raksha stotra lyrics in sanskrit,marathi-


 श्रीरामरक्षास्तोत्र 

  ॥ ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य । बुधकौशिक ऋषिः ।
श्रीसीतारामचन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।
सीता शक्तिः । श्रीमद् हनुमान कीलकम् ।
श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ॥

    अथ ध्यानम् ।

ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं
     पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् ।
वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं
     नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम् ॥

    इति ध्यानम् ॥

चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् ।
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥ १॥

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् ।
जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् ॥ २॥

सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तञ्चरान्तकम् ।
स्वलीलया जगत्रातुं आविर्भूतं अजं विभुम् ॥ ३॥

रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् ।
शिरोमे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥ ४॥

कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती ।
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥ ५॥

जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः ।
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥ ६॥

करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् ।
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ॥ ७॥

सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत् ॥ ८॥

जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः ।
पादौ बिभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥ ९॥

एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् ।
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ॥ १०॥

पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः ।
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥ ११॥

रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् ।
नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥ १२॥

जगजैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् ।
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥ १३॥

वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् ।
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् ॥ १४॥

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षांमिमां हरः ।
तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥ १५॥

आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् ।
अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः ॥ १६॥

तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ ।
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥ १७॥

फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ ।
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १८॥

शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् ।रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥ १९॥

आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् ॥ २०॥

सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा ।
गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः ॥ २१॥

रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली ।
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः ॥ २२॥

वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः ।
जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः ॥ २३॥

इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः ।
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥ २४॥

रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम् ।
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नरः ॥ २५॥

रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् ।
     काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् ।
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिम् ।  वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् ॥ २६॥

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ २७॥

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम
     श्रीराम राम भरताग्रज राम राम ।
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम
     श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥ २८॥

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि
     श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि
     श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ २९॥

माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः
     स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः ।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु-
     र्नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥ ३०॥

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा ।
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ॥ ३१॥

लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं
     राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् ।
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
     श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये ॥ ३२॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं
     जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
     श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥ ३३॥

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ ३४॥

आपदां अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् ।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥ ३५॥

भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्पदाम् ।
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् ॥ ३६॥

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे
     रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः ।
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोस्म्यहं
     रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥ ३७॥

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ ३८॥

इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

    ॥ श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ॥
 Shree Ram raksha stotra in sanskrit, marathi pdf download free here 
राम  रक्षा स्तोत्र  वाचन करायचे फायदे :


  1. Ram raksha stotra हे वाचून भगवान श्री राम सर्व प्रकारे तुमचे रक्षण करतात.  त्यांच्या आश्रयाचे रक्षण करणे हा त्यांचा धर्म आहे. 
  2. जो व्यक्ती दररोज रामरक्षा स्तोत्रम्चे पठण करत राहतो तो येणार्या अनेक प्रकारच्या दुर्दैवापासून वाचला आहे.
  3. जो नियमितपणे तो वाचतो त्या व्यक्तीच्या मनात सकारात्मक भावना येते आणि त्याच्याभोवती संरक्षणाचे एक मंडळ तयार केले जाते.
  4. असे मानले जाते की जे हे Ram raksha stotra वाचन करतात त्यांचे संरक्षण श्रीराम करतात. असा विश्वास आहे की भगवान शंकर वाल्मिकी याांना दिसले, त्यांनी राम राक्षसाचे वर्णन केले आणि सकाळी उठल्यावर ते लिहिले. हा स्तोत्र संस्कृत भाषेत आहे.
  5. शांती, समाधान, उत्कर्ष, उन्नतीसाठी कशाची गरज असते तर ती मानसिक समाधानाची. यासाठी रोज १५ ते २० मिनिटं एकाग्र चित्ताने Ram raksha stotra वाचन केलं तर निश्चितच मानसिक समाधान मिळेल व चांगले आरोग्यही प्राप्त होईल
  6. Ram raksha stotra lyrics in sanskrit marathi वाचन केल्याने नकारतमक उर्जा येत नाही
  7. ram raksha stotra in marathi sanskrit pdf  free मध्ये download करून तुम्ही केव्हाही वाचू शकता.


Ram raksha stotra Lyrics FAQ-

1: राम रक्षा स्तोत्र  कोनी लिहिले आहे?

राम रक्षा स्तोत्र  बुधकौशिक (वाल्मिकी) ऋषींनी लिहिलेले आहे.


2: बुधकौशिक (वाल्मिकी) कोन होते?

बुधकौशिक (वाल्मिकी) हे संत होते व त्यांनी अनेक स्तोत्र  लिहिले आहेत.


3: राम रक्षा स्तोत्र मराठी स्तोत्र PDF कोठून DOWNLOAD  करावे?

राम रक्षा स्तोत्र तुम्ही वरच्या PDF DOWNOAD  बटन वरती Click करून करू शकता.

Ram raksha stotra Lyrics in marathi , sanskrit Music video-

The composer of the Ram Raksha Stotra is Budha Kaushika Rishi. Special public recitation of the stotra is organized during religious festivals, especially during Navaratri celebrations. Also continuous recitation of Ram Stotra takes place from Gudi Padwa till Rama Navami day i.e. the birthday of Lord Ram. Listening, reading of Ram Raksha daily gives numerous benefits in life.

Listen to the devotional Video Lyrics song 'Ram raksha stotra' online published by Shemaroo Bhakti. The music of the song 'Ram Raksha stotra lyrics in sanskrit, marathi ' is Traditional. Watch the video of the song 'Ram raksha stotra lyrics in sanskrit, marathi pdf download free ' from the shemaroo bhakti. Stay tuned to pmjlyrics for more devotional songs like 'Ram raksha stotra lyrics in sanskrit and Marathi' and play most popular religious songs, bhajans, aartiyan, chants, katha, kirtan and other collections of meditative & soul-stirring music.